Top
m

TS. Trần Văn Tiếng

Ngày sinh:
email:
Điện thoại: 0
Địa chỉ:

Trưởng Bộ môn Nền móng, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM. Phó giám đốc Công ty, Chủ trì Kết cấu và Quản lý kỹ thuật, tóm tắt lý lịch chuyên gia:

-   Năm 2006: Tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, ĐH Bách Khoa Tp.HCM.

-   2007: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Cơ học Xây dựng, Học Viện Quốc gia Khoa học ứng dụng Rennes (INSA de Rennes), Cộng hòa Pháp.

-   Năm 2011: Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học Trái đất, Vũ trụ và Môi trường, ĐH Grenoble (Grenoble University), Cộng hòa Pháp.

-   Từ 02/2012 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Liên Việt chức danh Chủ trì thiết kế Kết cấu và Quản lý kỹ thuật.

-  Một số công trình nghiên cứu:

 • Hang N.T.T., Khanh N.X., Van Tieng T. (2019) Discrete Element Modeling of Steel Slag Concrete. In: Fujita H., Nguyen D., Vu N., Banh T., Puta H. (eds) Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 63, pp 284-290. Springer, Cham.
 • Tran Ngoc T.D., Pham Minh Q., Ly Minh H., Tran Van T., Nguyen T. (2018) Modelling of Pollutant Diffusion in Unsaturated Double-Porosity Medium by a Multiscale Method. In: Tran-Nguyen HH., Wong H., Ragueneau F., Ha-Minh C. (eds) Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique - Ouvrages -Structures. CIGOS 2017. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 8, pp 1000-1008. Springer, Singapore.
 • Tran, D., Pham, Q., Nguyen, T., Bui, T., & Tran, T. (2018). A model of solute diffusion in unsaturated double-porosity medium by homogenization. Science and Technology Development Journal, 20(K7), 68-75. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdj.v20iK7.1213.
 • Trần Văn Tiếng, Nguyễn Văn Bình. Mô phỏng ứng xử không thoát nước của đất sử dụng mô hình kết hợp lưu chất – phần tử rời rạc. Tạp chí Xây dựng, số 8, trang 83-88, 2017.
 • Trần Văn Tiếng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phan Đức Hùng. Sử dụng mô hình kết hợp lưu chất – phần tử rời rạc trong mô phỏng ứng xử của bê tông ẩm và bão hòa nước. Tạp chí Xây dựng, Số 576(3), pp 31-34, ISSN 0866 – 0762, 4/2016.
 • Van Tieng Tran, Frédéric Victor Donzé and Bruno Chareyre. Numerical simulation of saturated and non-saturated concretes under high confining pressure using coupled fluid flow – discrete element model. Journal of Engineering Technology and Education - The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012), 9(5), 142 – 147, 2013.
 • Van Tieng Tran, Frédéric Victor Donzé and Bruno Chareyre. A coupled fluid flow – discrete element model for saturated and non-saturated concrete under high triaxial loading. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, 2012.
 • Van Tieng TranStructures en béton soumises à des chargements mécaniques extrêmes: Modélisation de la réponse locale par la méthode des éléments discrets. Editions universitaires européennes, ISBN 978-3-8417-8368-4, 2011.
 • V. T. Tran, F. V. Donzé and P. Marin. A discrete element model of concrete under high triaxial loading. Cement and Concrete Composites33(9), 936 – 948, 2011.
 •  V. T. Tran, P. Marin, L. Scholtès and F. V. Donzé. Discrete modeling of Geomaterials under extreme loading. In proceeding of The fifth International Conference on Discrete Element Methods. London, England, 373–378, 2010.
 • V. T. Tran, F. V. Donzé and P. Marin. Discrete Element Model of Concrete under high confining pressure. In Proceeding of the 7th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures, Jeju, Korea, 1, 481–486, 2010.
 • V. T. Tran, F. V. Donzé and P. Marin. Numerical simulation of concrete under high confining pressure using discrete element modeling. In the Proceeding of the third Euro Mediterranean Symposium On Advances in Geomaterial and Structures (AGS), Djerba, Tunisia, 4, 861–866, 2010

-  Kinh nghiệm công việc và tài liệu xuất bản:

 • Cơ học Đất, Nền & móng, Nền móng nhà cao tầng, Công trình trên nền đất yếu
 • Cơ học đất nâng cao, Công nghệ nền móng nâng cao, Mô phỏng số ứng xử của vật liệu địa kỹ thuật, Luật ứng xử của vật liệu.
 • Mô phỏng số ứng xử của vật liệu địa kỹ thuật (bê tông, đất đá) bằng phần tử rời rạc (Discrete Element Method)
 • Tính toán mô phỏng tương tác móng công trình và nền đất, ổn định của mái dốc và hố đào sâu bằng phần tử rời rạc (Discrete Element Method)
 • Tính toán mô phỏng tương tác móng công trình và nền đất, ổn định của mái dốc và hố đào sâu bằng phương pháp phần tử rời rạc (Discrete Element Method).
 • Mô hình kết hợp phần tử rời rạc và chất lỏng (Coupled fluid flow – discrete element model).